USER <име на ПК>

Потребителят въвежда името на своята пощенска кутия. Ако тя съществува сървърът връща "+OK" и клиентът може да продължи със следващата команда PASS. В противен случай съвърът връща "-ERR" и отново трябва да се изпрати USER командата с валиден аргумент.

PASS <парола>

Потребителят въвежда своята парола и ако тя е валидна ще бъде допуснат до пощенската кутия.

STAT

POP3 сървърът отговаря с "+OK" и добавя текущото състояние на пощенската кутия - общия брой писма и техния общ размер в байтове.

LIST <номер на писмо>

POP3 сървърът изпраща като отговор един ред, съдържащ номера на писмото и размера му в байтове. При липса на аргумент отговорът съдържа по един ред информация за всяко писмо от пощенската кутия.

RETR <номер на писмо>

RETR е командата за прочитане на писмо. Отговорът е съставен от няколко реда - начален положителен отговор ("+OK"), следван от съдържанието на заявеното писмо, завършващо със служебен ред за край, съдържащ една точка.

DELE <номер на писмо>

Сървърът маркира посоченото писмо като изтрито. Всички последващи обръщения генерират отрицателен отговор. Същинското изтриване ще бъде реализирано, когато сесията влезе в UPDATE състояние.

NOOP

Сървърът не извършва действия и връща положителен отговор.

RSET

POP3 сървърът размаркира обявените за изтриване писма и връща положителен отговор.

QUIT

POP3 съръвърт изтрива от пощенската кутия обявените за изтриване писма чрез командата DELE и връща отговор за обновеното състояние.

TOP <номер на писмо> <брой редове>

Отговорът съдържа множество редове - начална последоватленост "+ОК", заглавна част на заявеното писмо, един празен ред и първите редове от тялото на писмото, завършващи със служебен ред за край, съдържащ една точка.

UIDL <номер на писмо>

POP3 сървърът изпраща един ред информация, съдържаща номера на писмото и неговия уникален идентификатор. Ако в командата не е указан номер на писмо, сървърът връща по един ред такава информация за всяко писмо в пощенската кутия.

APOP <име на пощенска кутия> <контролна сума>

Обикновено всяка сесия започва с командите USER и PASS, където потребителската парола се предава в оригиналния си текстов вид по мрежата. Командата APOP позволява изпращане на паролата в кодиран вид. Всеки POP3 сървър, поддържащ командата APOP включва в своето приветстващо съобщение символен низ, наречен марка за време (timestamp). Марката за време е различна за всяко приветстващо съобщение.

POP3 клиентът запомня марката за време и издава командата APOP. В нея името на пощенската кутия се предава в "прав текст". Контролната сума (16 байта) се изчислява по криптиращия алгоритъм MD5, като се тръгва от начален символен низ, съставен от марката за време и паролата.